Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło prace nad planem ogólnym

1704.2024

Co to jest plan ogólny?

Plan ogólny to obowiązkowy dokument planistyczny obejmujący obszar gminy, który zastąpi dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny ma wskazywać, w jakich częściach miasta będą mogły powstać parki, drogi, osiedla mieszkaniowe czy miejsca pracy. Zostaną w nim także określone gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej, np. szkół podstawowych czy publicznych terenów zielonych. W odróżnieniu od studium, nie będzie on wyznaczał kierunków rozwoju, ale podzieli miasto na strefy, dla których zostaną określone podstawowe parametry urbanistyczne, tj. maksymalna wysokość, powierzchnia i intensywność zabudowy oraz minimalna powierzchnia biologicznie czynna. Wśród możliwych stref będzie można wyznaczyć np. strefę usługową, komunikacyjną czy zieleni i rekreacji.

Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego. Jego ustalenia będą uwzględniane przy sporządzaniu planów miejscowych i będą stanowić podstawę prawną wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dokument w formie cyfrowej, jednolitej dla całego kraju, będzie się składał z danych przestrzennych oraz uzasadnienia (grafiki i tekstu).

Projekt planu ogólnego będzie powstawać przy współudziale wszystkich zainteresowanych. Na poszczególnych etapach prac każdy będzie mógł złożyć swoje wnioski i uwagi. Procedura przygotowywania tego dokumentu jest zbliżona do dotychczas stosowanej przy sporządzaniu planów miejscowych; dokument również wymaga uzgodnień i opinii. Zgodnie z nową ustawą, plan ogólny musi zostać uchwalony do końca 2025 roku.

Wnioski do planu

Pierwszym etapem prac nad planem ogólnym jest zbieranie wniosków. Mogą je składać wszystkie zainteresowane osoby, firmy czy instytucje w terminie od 15 kwietnia do 14 czerwca 2024 roku.

Wniosek powinien dotyczyć ustaleń przestrzennych będących w kompetencji planu ogólnego, tj. planowanego przeznaczenia konkretnego terenu w granicach objętych planem, wysokości i powierzchni zabudowy oraz minimalnej powierzchni biologicznie czynnej. Zapoznaj się również z charakterystyką stref planistycznych

Najprostszą i najszybszą metodą złożenia wniosku jest wypełnienie formularza online, przygotowanego przez BRG. Po wypełnieniu formularza, wniosek zostanie wygenerowany i wysłany na adres Biura Rozwoju Gdańska. Potwierdzenie jego złożenia zostanie wysłane na adres mailowy podany w formularzu. 

Istnieje również możliwość samodzielnego przygotowania wniosku lub skorzystania z szablonu Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego. W jego wypełnieniu pomoże instrukcja.

Tak przygotowany wniosek należy złożyć:

  • elektronicznie poprzez:
  • listownie lub osobiście w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska

Składający wniosek, zgodnie z ustawą, zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; może także podać dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Podstawa prawna i formalna

Podstawą do sporządzenia planu ogólnego gminy jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz rozporządzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów (Dz. U. z 2023 r. poz. 2758).

Kampania informacyjna

Procesowi zbierania wniosków do planu ogólnego towarzyszy kampania informacyjna. Wśród prowadzonych działań są m.in. komunikaty dla użytkowników Karty Mieszkańca, informacja w komunikacji miejskiej, na przystankach, stronie gdansk.pl oraz w mediach społecznościowych Biura Rozwoju Gdańska. Szczegółowe informacje zostaną także przekazane przedstawicielom mieszkańców: radnym miejskim i dzielnicowym. Materiały informacyjne dotyczące zbierania wniosków będą także dostępne w działających na terenie Gdańska domach sąsiedzkich, lokalnych stowarzyszeniach, siedzibach rad dzielnic.

25 kwietnia 2024 roku o godzinie 17:00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dotyczące planu ogólnego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formule online.

Rejestracja na spotkanie
Szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące dołączenia do spotkania online

Przez cały okres zbierania wniosków oraz dalszych prac nad planem ogólnym na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska funkcjonować będzie specjalna zakładka plan ogólny zawierająca aktualne informacje na temat całej procedury. Warto również zapisać się do newslettera Biura Rozwoju Gdańska, podając swój adres mailowy w oknie „Bądź z nami na bieżąco” na stronie głównej lub w zakładce planu ogólnego.

Źródło: https://www.brg.gda.pl/aktualnosci/76-plan-ogolny/2118-plan-ogolny-miasta-gdanska

 

Galeria