XVIII posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

3105.2019

W dniu 27 maja 2019 r. w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się XVIII posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz 29 członków Okręgowej Rady uczestniczyli również Pani Elżbieta Senecka Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku, Pan Czesław Smoczyński Członek Krajowej Rady i Krajowego Zarządu PZD oraz Honorowy Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku oraz Pani Zofia Rut-Skórzyńska Kierownik Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD.

Główne tematy posiedzenia dotyczyły:

  • sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej z badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych za okres 1.01-31.12.2018 r. oraz zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych ROD na rok 2019
  • stanu przygotowań Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku do Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Gdańsku w dniu 14 września 2019 r., w tym spotkań przedzjazdowych
  • liczby odbytych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD
  • planowanych na czerwiec szkoleń dla prezesów ROD i przewodniczących komisji rewizyjnych ROD.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Józef Matwies.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Leonard Niewiński, Wojciech Pera i Jan Kowalski.

Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Elżbieta Senecka odczytała protokół z badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych z Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD za okres 1.01-31.12.2018 roku.

Stwierdziła także, że Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku zgodnie z kompetencją zawartą w § 115 ust. 3 Statutu PZD stawia wniosek do Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku o zatwierdzenie:

- zbiorczej dokumentacji finansowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na dzień 31 grudnia 2018 roku,

- zbiorczych preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na 2019 rok.

Uzupełniając temat badania zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych głos zabrała Główna Księgowa Janina Wrzask.

Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Leonard Niewiński przedstawił następujące projekty uchwał:

  • w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia bilansów i sprawozdań finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku za rok 2018
  • w sprawie zatwierdzenia zbiorczego zestawienia preliminarzy finansowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku na rok 2019.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku przy frekwencji wynoszącej 76 % podjęła uchwały większością głosów, przy nielicznych głosach wstrzymujących się.

W dalszej części posiedzenia Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Józef Matwies poinformował o stanie przygotowań do X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD, który odbędzie się w dniu 14 września 2019 r. w Gdańsku.

Przewodnicząca komisji ds. sprawdzenia dokumentów z walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w roku 2019 Leonarda Bachar-Kowalska przybliżyła problemy wynikające z dokumentów z walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych, które wpłynęły do OZ PZD od zarządów ROD, takie jak: brak uchwał dotyczących inwestycji, brak ukonstytuowania się zarządu, brak podpisów, czy pieczątek na dokumentach dostarczonych do Okręgu.

Ożywiona dyskusja dotyczyła m.in. konieczności przeprowadzenia szkoleń dla wszystkich nowo wybranych zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD oraz wynagrodzenia dla zarządów i komisji rewizyjnych, sposobu zarządzania ROD, własności infrastruktury na terenie ROD. W dyskusji udział wzięli m.in.: Regina Zajkowska, Helena Kostrowicka, Jarosław Parus, Ryszard Gurtiaków, Jan Dyjak, Leonard Niewiński, Ryszard Dąbrowski, Mirosław Masielak, Wojciech Pera, Tadeusz Rojek.

Pani Zofia Rut-Skórzyńska poinformowała, że statut wymaga zmian, dlatego też należy do Jednostki Krajowej lub Okręgu PZD przesyłać propozycje zmian.

Przekazała również informacje z posiedzenia Krajowej Rady PZD w zakresie programu nowoczesnego zagospodarowania działek, ogrodowego przeznaczenia działek, z uwzględnieniem aspektu socjalnego. Mówiła też o coraz częstszych interwencjach organów nadzoru, dlatego też ważny jest wizerunek ROD, gdyż działki zadbane obronią się przed likwidacją, w przeciwieństwie do działek zaniedbanych. Podkreśliła, że podczas konsultacji nad nowelizacją ustawy – Prawo budowlane Polski Związek Działkowców nie został zaproszony do rozmów.

Ponadto Prezes Józef Matwies przekazał informacje z posiedzenia prezesów i dyrektorów biur, które odbyło się w dniach 8-9.05.2019 r. w Warszawie, które dotyczyły przede wszystkim komunikacji w związku, zalet korzystania z programu DGCS, tworzenia ośrodków finansowo-księgowych dla ROD w terenie, dotychczasowych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych; przygotowania okręgowych zjazdów; wizyt merytorycznych pracowników okręgów w ROD; szkoleń komisji rewizyjnych; aktywizacji instruktorów SSI; aktywizacji finansowej ROD; organizowania porad dla członków zarządu w sprawie inwestycji; organizowanie narad dla nowo wybranych członków zarządu w sprawach statutowych; pomocy prawnej dla zarządów ROD; mediów związkowych (wydawnictw); RODO; prawidłowego funkcjonowania biur okręgów; spraw kadrowych; nowelizacji statutu; przeglądu ROD i działek (2016); funkcjonowania małych ROD i analizy ich działania; stanu prawnego, który ma wpływ na działanie PZD: prawo wodne, prawo budowlane, ustawa „śmieciowa”, ustawa o ROD (art. 75 i 76); dotacji zewnętrznych dla ROD (dotacje z jst, budżety obywatelskie, narodowy fundusz ochrony środowiska).

 

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Józef Matwies

 

Galeria