Obradowała Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku z udziałem przedstawicieli Okręgu Pomorskiego PZD

0702.2019

Z inicjatywy Zespołu ds. społecznych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu styczniowym w dniu 31 stycznia 2019 r. omawiano następujące tematy:

1. Aktywizację zawodową pokolenia 60+ jako istotny element realizacji polityki senioralnej państwa na przykładzie Gdańskiego Urzędu Pracy.

2. Współpracę ROD Polskiego Związku Działkowców z samorządem terytorialnym w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej jst, na przykładzie Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD w Gdyni.

Temat dotyczący PZD przedstawił p. Leonard Niewiński, przewodniczący kolegium prezesów ROD w Gdyni oraz p. Andrzej Kieszek, reprezentujący Prezydenta Miasta Gdynia.

W skład WRDS wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz organizacji związków zawodowych, a także Wojewoda i Marszałek Województwa.

WRDS przyjęła na swoim posiedzeniu "Informację o działalności statutowej PZD" w zakresie celu polityki senioralnej, jakim jest:

"Zapewnienie seniorom możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości samodzielnego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach funkcjonalnych".

Powyższa "Informacja" została przekazana do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa w ramach informacji o obradach Rady.

Franciszek Potulski

Przewodniczący komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym, organizacjami politycznymi i społecznymi

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku