Walne Zebranie w ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie

1303.2017

W Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. gen. Wł. Sikorskiego w Kwidzynie w dniu 4 marca br. odbyło się Walne Zebranie (sprawozdawcza konferencja) Delegatów członków PZD w ROD.

W konferencji na 74 delegatów uczestniczyło 51, którzy zostali wybrani na zebraniach kół w 2015 roku, a zgodnie ze Statutem PZD zachowują swoją kandydaturę na lata kadencji. W zebraniu uczestniczył  przedstawiciel Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Tadeusz Konicki, który jako organ nadrzędny nad ROD, czuwał nad zgodnym ze Statutem PZD przebiegiem konferencji. Były również na zaproszenie kwidzyńskie media.

Zebranie otworzył prezes zarządu ROD Jarosław Parus. Na przewodniczącego zebrania wybrano Bolesława Telegę. Wybrano dwie komisję: komisję mandatową, której przewodniczącym został Witold Radomski i komisję uchwał i wniosków, której przewodniczącym został Edward Cybulski. Konferencja zatwierdziła sprawozdania merytoryczne i finansowe zarządu za 2016 rok, przyjęła plan pracy merytoryczny i finansowy na 2017 rok. Konferencja uchwaliła również wysokość poszczególnych opłat ogrodowych w ROD na 2017 rok:

opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności wydatki na utrzymanie porządku i czystości, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, zarządzanie ROD, w wysokości 47 gr. od 1 m2 powierzchni swojej działki.

opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie strat w przesyłach wody wewnątrz ogrodu w wysokości 50 gr. od działki.

opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat w przesyłach energii wewnątrz ogrodu w wysokości 10 zł. od działki.

opłatę ogrodową tzw. partycypację działkowca w zadaniu inwestycyjnym i remontowym

20 zł. od działki.

Termin opłacania opłat ogrodowych ustalono do 30 czerwca br.

Średnia roczna opłata za użytkowanie działki o powierzchni np. 350 m2 wynosi 195 zł.

Dodatkowo działkowiec ponosi koszt za zużytą wodę i prąd na swojej działce, a w dwóch sektorach za wywóz nieczystości stałych.

Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, a że większość spraw została przez zarząd omówiona szczegółowo na zebraniach kół w dniu 18 lutego br. na konferencji nie podjęto żadnej dyskusji.

Warto wspomnieć, że ogrody utrzymują się z własnych opłat ogrodowych, wspomagane dotacjami na inwestycje i remonty z funduszy Okręgowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Ale po wejściu w życie nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, mogą sięgać też po fundusze UE i powinny być wspierane z budżetów lokalnych.

ROD im. gen. Sikorskiego jest największym ogrodem w naszym mieście. Udokumentowana data jego założenia to 1946 rok. Gospodaruje na 24 ha, posiada 616 działek i 659 członków. W ubiegłym roku ogród obchodził okrągły jubileusz 70 rocznicę założenia, której uroczyste obchody odbyły się w sierpniu w ubiegłym roku. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu Pomorskiego w Gdańsku. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz samorządowych oraz sponsorzy. Z okazji jubileuszu ogród otrzymał okolicznościowe puchary, statuetki i wiele pisemnych życzeń.

Ogrody są dziedziną życia społecznego, przyczyniają się do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków do aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody. Dlatego powinny być stałym elementem infrastruktury gmin i być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra społeczności lokalnej obecnej i przyszłych pokoleń.

Jarosław Parus