Pomoc prawna dla zarządów ROD i działkowców

1101.2017

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD, dnia 30 listopada 2016 roku, podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD.

Obsługa prawna będzie realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas, ma być dostępna dla wszystkich użytkowników - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD będą mogli na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania w zgodzie z przepisami prawnymi obowiązującymi w PZD. Będą mogli uzyskać porady prawne w zakresie  interpretacji przepisów związkowych, członkostwa w PZD, warunków dzierżawienia działek przez działkowców, ustanawiania prawa do działek.

Ponadto, prawnicy wskażą, jakie czynności formalno-prawne należy podjąć w celu załatwienia konkretnej sprawy np.: przeniesienie prawa do działki, usunięcie drzewa z terenu działki, wjazd na tern ROD pojazdem mechanicznym czy budowa altany.

Prezydium KR PZD podjętą uchwałą stworzyło zarządom ROD dodatkowe wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Zarządy ROD będą mogły korzystać z pomocy radcy prawnego w przygotowaniu pism składanych do sądu w imieniu PZD, oświadczeń oraz wniosków. Radcowie oraz prawnicy okręgu będą służyć zarządom ROD wsparciem, a w trudniejszych sprawach okręg będzie przejmował jej prowadzenie przed sądem. Członkowie zarządu ROD na każdym etapie działalności wynikającej z pełnionej funkcji w ROD będą mieli pewność, że ich działania pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi.

Wszystkie okręgi pracują nad przygotowaniem szczegółowych planów realizacji obsługi prawnej dla ROD. Niektóre okręgi już uruchomiły dyżury telefoniczne, tj.; okręg w Bydgoszczy, Częstochowie, Pomorski, w Kaliszu, Legnica, Lublin, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, w Pile, Podkarpacki, Sudecki, w Szczecinie, Śląski, Świętokrzyski, Toruńsko- Włocławski, a także we Wrocławiu. Działkowcy mogą konsultować zagadnienia prawne oraz uzyskać poradę „od ręki”. W wyznaczonych terminach działkowcy mogą korzystać z porad oraz konsultacji udzielanych przez  wyspecjalizowanych pracowników PZD oraz radców prawnych.

Krajowa Rada PZD zapewnia pomoc prawną dla działkowców oraz zarządów ROD, a także stoi na straży praw działkowców zajmując stanowisko we wszystkich istotnych sprawach dla ROD. Krajowa Rada kierując się szczególnymi potrzebami działkowców angażuje się w działania ROD na każdym etapie,  czuwa i aktywnie reaguje na zmiany w przepisach powszechnie obowiązujących, współpracując  z resortami, tak by przystosowywać tworzone regulacje prawne do warunków i w interesie ROD.  Pod nadzorem Krajowej Rady PZD okręgi przejmują i prowadzą sprawy roszczeń do gruntów ROD. Dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom publicystycznym Krajowa Rad dociera do dużej liczby odbiorców, zamieszczając publikacje o tematyce prawnej na łamach Zielonej Rzeczypospolitej, w Informatorze Działkowca, a także specjalnych broszurach. Istotne dla działkowców zagadnienia prawne oraz najnowsze zmiany w prawie związkowym, Krajowa Rada PZD wyczerpująco opisuje na stronach internetowych oraz zamieszcza odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Prawnicy Krajowej Rady świadczą wsparcie dla ROD udzielając porad prawnych podczas piątkowych dyżurów telefonicznych, w godzinach 10:00-15:00. Krajowa Rada odpowiada na zapytania kierowane drogą listowną oraz mailową dostarczając fachowej, indywidualnej interpretacji związkowych przepisów, a także analiz i wykładni przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie odnoszącym się do ogrodów czy konkretnych spraw ogrodowych.

Aktualne informacje na temat prowadzonych porad prawnych dla ROD, będą zamieszczane na bieżąco na stronach internetowych okręgów oraz na stronie internetowej PZD (www.pzd.pl).