Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do NSA

3005.2016

S T A N O W I S K O

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 27 maja 2016 r.

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców społecznie wykonujący mandat i posiadający statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego Związku wyrażają zdecydowany sprzeciw i  dezaprobatę wobec wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego w dniu 18.04.2016 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie rozszerzenia kompetencji nadzoru budowlanego w stosunku do obiektów niewymagających zgłoszenia i  pozwolenia na budowę.

Uważamy, że proponowane rozszerzenie kompetencji nadzorczych organów budowlanych w odniesieniu do obiektów w tym altan działkowych przez Rzecznika Praw Obywatelskich jest wyjątkowo jednostronne i subiektywne oraz pozbawione rzetelnej i kompleksowej analizy.

Co gorsze zupełnie sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz istotą ogrodnictwa działkowego.

Liczne orzeczenia sądów administracyjnych, w tym również Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzają jednoznacznie, że organy budowlane nie mają uprawnień do prowadzenia szerszego nadzoru wobec obiektów niewymagających uzyskania pozwolenia w tym altan.

W świetle postanowień Ustawy Prawo Budowlane funkcje nadzorcze organów budowlanych skupiają się na sprawdzaniu obowiązujących parametrów powierzchni i wysokości altan działkowych. Podkreślić należy, że ustawodawca celowo odformalizował zasady budowy altan na działkach i zwolnił działkowców z konieczności uzyskiwania pozwoleń lub zgłoszeń na budowę.

W świetle liberalizacji prawa budowlanego wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o rozszerzenie uprawnień organów budowlanych o badanie zgodności budowy altan działkowych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego jest kuriozalny. Po pierwsze wiele jednostek samorządu terytorialnego takich planów nie posiada i świadomie ich nie uchwalają. Po drugie konstytucyjną rolą Rzecznika Praw Obywatelskich jest ochrona praw i wolności obywateli Rzeczpospolitej, a tego swym postępowaniem nie czyni.

Podkreślić należy, że spełnienie oczekiwań Rzecznika Praw Obywatelskich przez Naczelny Sąd Administracyjny otworzy drogę do uznawania za samowolę budowlaną wszystkich altan działkowych, które będą odbiegały od ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Narazi to działkowców na masowe rozbiórki altan działkowych, a tym samym zahamowania rozwoju polskiego ruchu ogrodnictwa działkowego o niekwestionowanej tradycji i dorobku.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uważa, że dotychczasowe regulacje prawne w przedmiotowej materii uchwalone zostały zgodnie z oczekiwaniami obywateli i obowiązującym ładem konstytucyjnym a także nie zachodzi potrzeba „manipulacji” przy nich.

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 

Przewodnicząca - Maria Fojt

Z-cy Przewodniczącej - Bogusław Dąbrowski i Dorota Zerba

Sekretarz - Roman Żurkowski

Członkowie - Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński, Witold Juchniewicz, Alina Nocuń, Alicja Paterek, Eugeniusz Rabuski i Zofia Zielińska