Narada prezesów i dyrektorów biur

2704.2016

W dniu 22 kwietnia br. W Warszawie odbyła się narada dla prezesów i dyrektorów biur OZ, której przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Posiedzenie poświęcone było aktualnej sytuacji Związku oraz działań podejmowanych w różnych dziedzinach przez struktury PZD. Podczas narady m.in. oceniono dotychczasowy przebieg walnych zebrań oraz problemy ogrodów i działkowców związane z opłatami za  śmieci, inwestycje w ROD i zdobywanie środków unijnych oraz krajowych na ten cel, jak również realizację art. 76 ustawy o ROD.

Problem zamieszkiwania w ROD

Jednym z głównych tematów było omówienie działań podejmowanych przez struktury PZD w związku z problemem zamieszkiwania i budowy altan ponadnormatywnych w ROD. Już w 2015 roku Okręgowe Zarządy zostały zobligowane przez Krajową Radę do przeprowadzenie pełnej analizy problemu zamieszkiwania i altan ponadnormatywnych w swoich okręgach. Podczas narady Wioletta Zaleska  z Wydziału Prezydialnego KR PZD przedstawiła bieżące podsumowanie i analizę nadesłanych w ostatnim czasie informacji. Do szczególnych działań zobowiązane zostały okręgi, w których problem jest największy. Swoim działaniem mają one zmierzać do zahamowania i wyeliminowania tego problemu w przyszłości. W tej sprawie w okręgach organizowane są spotkania z władzami miast, posłami i lokalnymi politykami i urzędnikami. Ponadto w niektórych okręgach prowadzona jest szeroka współpraca w tym temacie z lokalnymi mediami. Temat poruszany jest również na walnych zebraniach i naradach kolegiów prezesów. Podczas narady omówiono, jakie występują trudności, jak przebiega realizacja zaleceń Krajowej Rady PZD zmierzających do niwelowania tego problemu oraz co należy zrobić, by realizacja tych postulatów była lepsza, szybsza i pełniejsza (czytaj więcej...)