Sąd Najwyższy w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej

2204.2016

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 o rodzinnych ogrodach działkowych między innymi uregulowała sposób w jaki stowarzyszenie ogrodowe może odebrać działkowcowi prawo do działki.

Jest to możliwe poprzez wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej, które dopuszczalne jest jedynie w  ustawowo określonych sytuacjach (art. 36 ust 3 pkt. 1 - 3  oraz art. 13 ust 3 ustawy o rod).

Wypowiedzenie umowy, pod rygorem nieważności, musi zostać dokonany na piśmie. Działkowiec, wobec którego zastosowaną taką sankcję, ma możliwość obrony poprzez wytoczenie powództwa cywilnego o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach (art. 37 uzt 1 ustawy o rod) w terminie 30 dni od otrzymanie pisma wypowiadającego umowę.

W praktycznym zastosowaniu powyższych przepisów pojawiła się wątpliwość, czy wytoczenia powództwa przez działkowca wstrzymuje bieg wypowiedzenia umowy?

Odpowiedź na to pytanie została udzielona przez Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 7 kwietnia 2016 r. sygn. III CZP 2/16:

"Wniesienie przez działkowca - na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.) - powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia (art. 35 pkt 1 wskazanej ustawy)."

Co to oznacza w praktyce?

Jeżeli działkowcowi wypowiedziano umowę dzierżawy działkowej, to jego prawo do działki wygasa z chwilą upływu okresu wypowiedzenia, niezależnie od tego czy działkowiec wytoczył powództwo, czy nie.

Należy jednak pamiętać, iż w trakcie wszczętego postępowania sąd może uznać, iż wypowiedzenie nastąpiło z naruszeniem prawa i w swoim orzeczeniu może rozstrzygnąć o przywróceniu prawa do działki na poprzednich warunkach.

Pełna treść uchwały sądu najwyższego dostępna jest poniżej:

Sąd Najwyższy w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej

M.K.