III posiedzenie Krajowej Rady PZD

0510.2015

W dniu 1 października br. w Warszawie odbyło się III posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedzeniu udział wzięli ponadto Maria Fojt Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz prezesi okręgowych zarządów nie będący członkami KR PZD. Tematyka posiedzenia to szeroko pojęte prawo w PZD. Najważniejszy dokument uchwalony na tym posiedzeniu to Regulamin ROD. Konsultacje nad tym regulaminem trwały w Związku od lutego br. Jeszcze w przeddzień posiedzenia Prezydium Krajowej Rady ustosunkowało się do ostatnich wniosków zgłaszanych do projektu. Regulamin wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

Regulamin ROD jest trzecim w hierarchii ważności dokumentem prawnym regulującym funkcjonowanie ROD – po ustawie o ROD i statucie PZD. Te trzy dokumenty spowodowały potrzebę kolejnych działań, a więc dostosowanie prawa wewnętrznego do zapisów, przede wszystkim ustawy o ROD i statutu PZD, ale także regulaminu ROD. Krajowa Rada podjęła 14 uchwał systemowych regulujących funkcjonowanie funduszu statutowego, funduszy celowych, prowadzenia inwestycji, likwidacji ROD, a także spraw organizacyjnych. Równocześnie Krajowa Rada uchyliła dotychczas obowiązujące uchwały regulujące te zagadnienia.

Zanim Krajowa Rada podjęła powyższe decyzje cały pakiet uchwał systemowych został przeanalizowany przez Komisję prawno-statutową oraz Prezydium KR PZD. Do Prezydium KR PZD należy regulacja sfer zarządzających i organizacyjnych, a także podjęcie uchwal wykonawczych do uchwał KR PZD. Prezydium w przeddzień posiedzenia KR podjęło 10 uchwał w sprawach należących do jego kompetencji, a po posiedzeniu Krajowej Rady w dniu 1 października br. podjęło 11 uchwał wykonawczych zgodnie z upoważnieniem Krajowej Rady PZD.

W wyniku takiego uregulowania podstaw prawnych możliwe jest niezakłócone funkcjonowanie wszystkich jednostek Związku i ciągłość prawna podejmowanych działań. Nie jest to koniec dostosowywania prawa związkowego do nowych uregulowań. Na kolejnym posiedzeniu Krajowej Rady będą takie działania kontynuowane.

Wszystkie uchwały będą opublikowane w najbliższym numerze Biuletynu Informacyjnego KR PZD.