Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD

2708.2015

STANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

 w sprawie zadań priorytetowych dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD

 

Prezydium Krajowej Rady PZD w zakresie pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych oraz z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla ROD, przyjmuje następujące priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Związku:

  1. Doprowadzenie w trybie pilnym do spotkania przedstawicieli OZ PZD z Marszałkami Województw w celu przedstawienia problemu, potrzeb, możliwości i oczekiwań rodzinnych ogrodów działkowych w zakresie środków unijnych.
  2. Uzyskanie od Marszałków Województw zgody na przeprowadzenie szkoleń Prezesów zarządów ROD, przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
  3. Omówienie tematu środków unijnych, w oparciu o dotychczasowa wiedzę z Krajowej Rady PZD oraz w oparciu o uzgodnienia z władzami województwa na naradach z prezesami ROD.
  4. Rozpoznanie możliwości skorzystania ze środków z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez rodzinne ogrody działkowe, poprzez nawiązanie kontaktu z pracownikami tego Funduszu. Ustalenie naszych potrzeb i możliwości w tym zakresie. W zakresie środków pochodzących z tego Funduszu powinni pomocni być posłowie PSL.
  5. Zatrudnienie w dużych OZ PZD pracowników ds. pozyskiwania środków unijnych i prowadzenia w oparciu o te środki inwestycji w ROD. Osoby zatrudnione na tych stanowiskach winny posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie. Należy jednocześnie założyć, że pracownik ten będzie służyć pomocą dla małych i ościennych okręgów, które nie są w stanie we własnym zakresie zatrudnić takich pracowników.
  6. Traktowanie zagadnienia pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych i Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zadania bardzo ważnego i priorytetowego, zwłaszcza w odniesieniu do środków unijnych, gdyż jest to ostatnia transza środków przyznana Polsce na lata 2014-2020.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że jest duże zainteresowanie podmiotów gospodarczych, samorządów, ale również organizacji pozarządowych, w tym głównie fundacji w zakresie pozyskania środków unijnych. W związku z tym należy te działania podjąć szybko i prowadzić konsekwentnie z udziałem zarządów ROD. Szczególnie należy polecać programy, których celem jest wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii. Biorąc pod uwagę pogodę w bieżącym roku i ostatnią suszę, zwłaszcza w dużych rodzinnych ogrodach działkowych, wskazane jest instalowanie tego typu urządzeń.

Prezydium Krajowej Rady PZD ten temat będzie na bieżąco monitorować, prezentować go na posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady PZD oraz omawiać na naradach Prezesów i Dyrektorów Biur, a także będzie oczekiwało pisemnych informacji ze strony Okręgów w zakresie podejmowanych działań.