Plan Zagospodarowania ROD - ogromna pomoc dla ogrodu

2108.2015

mapaPraktyka wykazuje, że wiele starszych ogrodów nie posiada aktualnych planów zagospodarowania ogrodu działkowego. Czasem jest to wynik zaniedbania, czasem jakiejś klęski żywiołowej - kiedy dokumentacja ogrodu ulega zniszczeniu ze względu na pożar lub powódź. Często plany te wymagają odpowiednich zmian, kiedy ogród jest częściowo likwidowany.

Bez względu na wszystko posiadanie planu zagospodarowania ogrodu jest obowiązkiem ogrodu zgodnie z § 29 ust. 1 Regulaminu ROD – jest on bowiem podstawą budowy, wyposażenia i urządzenia ogrodu działkowego.

Uchwalenie bądź zmiana planu wymaga spełnienia określonej procedury. Zatem proponujemy kilka kroków, które należałoby uwzględnić przy sporządzaniu planu zagospodarowania ogrodu:

- Pamiętajmy, że zgodnie z § 30 Regulaminu ROD: plan oparty jest na podkładzie geodezyjnym, określa granice ROD, jego podział na działki z zaznaczeniem ich granic, powierzchni i numeracji oraz podstawową infrastrukturę ROD. Zatem zazwyczaj plan taki musi być wykonany przez osobę posiadające odpowiednie kwalifikacje, ze względu na właśnie podkład geodezyjny – zazwyczaj będzie to geodeta.

- Koszt geodety nie należy do najmniejszych. Warto zatem poszukać wśród kilku i wybrać tego, który gwarantuje wykonanie planu przy wszystkich naszych warunkach po najmniejszej cenie. Zadbajmy, żeby plan spełniał warunki określone właśnie w § 30 Regulaminu.

- W związku z kosztem zatrudnienia geodety najczęściej – zebranie czy zabezpieczenie odpowiedniej puli środków wymaga uchwały Walnego Zebrania.

- Geodeta podczas swojej pracy bierze pod uwagę wcześniejsze plany ogrodu, mapy sieci energetycznych, wodociągowych, uwarunkowania wysokościowe, wyjaśnienia zarządu ogrodu oraz sytuację faktyczną. Wynikiem jego prac będzie mapa – plan zagospodarowania ogrodu.

- Dobrą praktyką jest aby geodeta przekazał plan roboczy, który będzie powszechnie dostępny w ogrodzie działkowym (np. poprzez wywieszenie w gablocie) ażeby zainteresowani działkowcy mogli składać, w określonym przez zarząd ogrodu terminie, swoje wnioski i zastrzeżenia. Te powinny zostać rozpatrzone wspólnie przez zarząd ROD i wykonującego plan.

- Ze względu na to, że zgodnie z procedurą wniosek o zmianę planu (lub też samo uchwalenie planu) wymaga uchwały Walnego Zebrania ROD – plan musi być dostępny wraz z inną dokumentacją przygotowaną na Walne Zebranie przed jego terminem, w określonych przepisami ramach czasowych.

- Walne Zebranie podejmuje uchwałę o przyjęciu planu zagospodarowania ogrodu lub zmian w nim i kieruje go do zatwierdzenia przez prezydium okręgowego zarządu PZD (§ 64 punkt 9 Statutu PZD). Wniosek do okręgu (o uchwaleniu lub zmiany planu) składa zarząd ogrodu załączając uchwałę Walnego Zebrania ROD oraz dwa egzemplarze planu.

- Prezydium Okręgowego Zarządu rozpatruje sprawę oraz podejmuję uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu (§ 109 punkt 16 Statutu PZD). Informacja o tym fakcie jest nanoszona na oba egzemplarze planu, z których jeden wraca do ogrodu działkowego.

Jakie są zalety posiadania aktualnego planu zagospodarowania ogrodu?

- Stanowi podstawę do właściwego i regulaminowego zagospodarowani działek. Pamiętajmy, że plan może określać miejsce usytuowania altan zgodnie z § 44 Regulaminu ROD.

- Jest podstawą do określania granic i powierzchni działek – zgodnie z § 40 Regulaminu ROD. Będzie także stanowić podstawę rozstrzygania sporów pomiędzy działkowcami w zakresie granicy działek czy też w zakresie uwag i wniosków w zakresie powierzchni działek ogrodowych.

- Określona przez geodetę powierzchnia działek jest powierzchnią pewną, na której tak działkowiec jak i zarząd ROD mogą polegać.

- Ułatwia prowadzenie wewnętrznych postępowań ogrodowych, przeglądy działek, konkursy ogrodowe.

- Pomaga przy określaniu granic czasowego wyłączenia części sieci energetycznych i wodociągowych w przypadku ich  awarii.

- W przypadku likwidacji częściowej ogrodu działkowego (np. ze względu na realizację inwestycji drogowej) pozwala na dokładne określenie zakresu likwidacji, ilości działek, wyznaczenia nowej zewnętrznej granicy ogrodu, określenia jakie media są odcinane, jakie linie energetyczne i wodociągowe będą potrzebowały dostosowania.

- Ułatwia planowanie i prowadzenie inwestycji ogrodowych.

- Zapobiega nieprawidłowościom (np. wyjścia ogrodu poza przydzielony teren) a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – pomaga w ich naprawieniu.

 

Niewątpliwie plan zagospodarowania ROD jest ogromną pomocą dla ogrodu działkowego, jego działkowców i organów, a także innych jednostek z nim związanych.

Przykłady planów z naszego okręgu:

plan1plan2

A.L.