Obradował IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Gdańsku

1506.2015

W dniu 13 czerwca 2015 r. w sali Domu Technika w Gdańsku odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Uczestniczyło w nim 205 delegatów, co stanowiło 76,8 % ogółu delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Gdańskiego, a także członkowie ustępującego Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i  zaproszeni goście.

IMG_2188

Zjazd rozpoczął się Hymnem Polskiego Związku Działkowców „Zielona Rzeczpospolita”. Na zaproszenie ustępującego Prezesa OZ PZD w Zjeździe wzięli udział goście:

- Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk,

- Posłowie na Sejm RP: Jerzy Borowczak (PO) i Jan Kulas (PO),

- Wiceprezydent Miasta Tczewa Adam Burczyk ,

- Doradca Wicemarszałka Sejmiku Województwa Pomorskiego: Paweł Trawicki

- Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku Wiesław Boratyński

Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego reprezentował Tadeusz Jarzębak Pierwszy Wiceprezes PZD. Z ramienia biura Krajowej Rady PZD - pani Wioletta Zaleska.

IMG_2054

IX Okręgowy Zjazd Delegatów otworzył Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński witając delegatów i zaproszonych gości. Podkreślił, że celem Zjazdu jest podsumowanie pracy okręgowych organów statutowych w kończącej się kadencji oraz wyłonienie nowych władz oraz określenie najistotniejszych kierunków działania na następną kadencję. Zjazd wybrał na Przewodniczącego Mieczysława Kamińskiego a na Sekretarza Józefa Pisarskiego. Po zatwierdzeniu porządku obrad i Regulaminu Zjazdu, delegaci wybrali Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał, Wniosków i Stanowisk.

Czesław Smoczyński ustępujący Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku wygłosił referat programowy, w którym zawarł problematykę zagrożeń dla istnienia Związku i ROD oraz praw działkowców w tym m.in. roszczeń do gruntów ROD, likwidacji, kwestie związane z walką o zachowanie praw dla działkowców wynikające z ustawy o ROD. Przepływ informacji w związku, stan zagospodarowania ROD oraz działek, temat bezpieczeństwa, a także zadania dla Okręgowego Zarządu na następną kadencję wynikające z programu działania to kolejne zagadnienia poruszone w referacie.

Bogusław Dąbrowski ustępujący Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku przedstawił ocenę działalności Okręgowego Zarządu PZD w okresie mijającej kadencji i w imieniu oraz upoważnienia członków Komisji skierował do Zjazdu wniosek o zatwierdzenie sprawozdania Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku z działalności w latach 2011-2015 oraz udzielenie ustępującemu Okręgowemu Zarządowi PZD w Gdańsku absolutorium.

IMG_2186

Józef Pisarski Przewodniczący byłej Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku przedstawił działalność w okresie mijającej kadencji w latach 2011-2014.

W swoich wystąpieniach zaproszeni goście – Posłowie na Sejm RP Jerzy Borowczak i Jan Kulas, Wiceprezydent Miasta Tczewa Adam Burczyk, Marszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i doradca Wicemarszałka Sejmiku Województwa Pomorskiego Paweł Trawicki - deklarowali szeroką współpracę z Okręgowym Zarządem PZD i Związkiem oraz potrzebę dalszego istnienia ogrodnictwa działkowego, zapewniając o podjęciu wszelkich możliwych działań w celu obrony obecnie obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zwracali uwagę, że mądra władza musi dbać o działkowców, członków lokalnych społeczności i o ogrody działkowe, które są zielonymi oazami spokoju i wypoczynku i dawno wtopiły się w krajobraz miast i nie widzą żadnego powodu, by je likwidować.

IMG_1954

Marszałek Mieczysław Struk w swoim wystąpieniu zadeklarował podpisanie z Okręgiem Gdańskim i Słupskim porozumienia w sprawie współpracy na rzecz ochrony środowiska i aktywizacji osób starszych.

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku Wiesław Boratyński skierował do delegatów pozdrowienia od działkowców bratniego okręgu.

IMG_1937

Pierwszy Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak przekazał pozdrowienia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki, który nie mogąc osobiście uczestniczyć, bowiem w tym samym dniu odbywał się także Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Mazowieckiego, w którym uczestniczył jako delegat, tą drogą podziękował członkom władz Okręgu Gdańskiego za pracę w minionej kadencji, za wkład w obronę ustawy o ROD i poświęcenie oddane ogrodom działkowym i Związkowi. Życzenia skierowane przez Prezesa PZD do delegatów na Zjazd zostały przyjęte  brawami.

W dyskusji na Zjeździe wzięło udział 12 delegatów. Dyskutanci podkreślali, że konieczna jest dalsza walka o istnienie ogrodów działkowych i zachowanie uregulowań prawnych zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych. Uznali za niezwykle ważne dążenie do dalszej poprawy współpracy z samorządami terytorialnymi celem umieszczania ogrodów działkowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin. W dyskusji nie brakowało także tematów związanych z regulacją stanu prawnego gruntów ROD, bezpieczeństwa ogrodów i współpracy z Policją i Strażą Miejską, braku informacji o działalności Związku w publicznych i komercyjnych mediach oraz spraw dotyczącej bieżącej działalności Ogrodów.

Pierwszy Wiceprezes PZD Tadeusz Jarzębak w swoim wystąpieniu dobrze ocenił przygotowanie Zjazdu i materiały sprawozdawczo-programowe. Złożył podziękowanie za dobrą organizację pracy i osiągnięcia Okręgowego Zarządu w minionej kadencji. Odniósł się także do tematów zawartych w wystąpieniach delegatów. Życzył dobrego wyboru władz okręgowych i zrealizowania założeń programowych w następnej kadencji.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD zatwierdził sprawozdania z działalności Okręgowego Zarządu PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD za okres kadencji 2011-2015, udzielił absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi, uchwalił program działania Okręgu na  następną kadencję oraz ustalił liczbę członków statutowych organów okręgowych i dokonał wyboru nowych władz okręgowych.

IMG_1920

Nowo wybrany 39-osobowy Okręgowy Zarząd funkcję Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku na pierwszym posiedzeniu ponownie powierzył Czesławowi Smoczyńskiemu. Na Wiceprezesów wybrani zostali: Mieczysław Kamiński i Stanisław Kasperek, Sekretarzem OZ PZD został wybrany Józef Pisarski a Skarbnikiem OZ PZD został Ryszard Gurtiakow.

Nowo wybrana 11-osobowa Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Gdańsku na swym pierwszym posiedzeniu funkcję Przewodniczącego ponownie powierzyła Bogusławowi Dąbrowskiemu. Na Zastępców Przewodniczącego wybrano Mariannę Krawczyk i Elżbietę Senecką a Sekretarzem została Grażyna Chinalska.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na wniosek Komisji Wyborczej dokonał także wyboru 13 delegatów na XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie, reprezentantów Okręgu Gdańskiego.

IX Okręgowy Zjazd Delegatów PZD na wniosek Komisji Uchwał, Wniosków i Stanowisk podjął:

- uchwały wymagane Statutem PZD,

- stanowisko Zjazdu w sprawie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego,

- stanowisko Zjazdu w sprawie obrony Ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013 roku,

- stanowisko Zjazdu w sprawie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,

- stanowisko Zjazdu w sprawie współpracy z samorządami lokalnymi,

- stanowisko Zjazdu w sprawie pozyskiwania funduszy na rzecz rozwoju Rodzinnych Ogrodów  Działkowych,

- stanowisko Zjazdu w sprawie Statutu Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców,

- apel Zjazdu w sprawie udziału w wyborach parlamentarnych.

Przewodniczący Zjazdu udzielił głosu nowo wybranemu Prezesowi Okręgowego Zarządu PZD, który podziękował za wybór i pogratulował wyboru wszystkim nowo wybranym członkom statutowych organów Okręgu, życząc owocnej działalności w kolejnej kadencji.

Zjazd zakończył się zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad.

Sekretarz OZ PZD w Gdańsku

Józef Pisarski

Galeria Zdjęć z IX Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku