Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie zmian w systemie opłat za wywóz śmieci z terenów ROD

1805.2015

Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Dla rodzinnych ogrodów działkowych znaczenie ma przede wszystkim dodany do ustawy art. 6 j ust. 3b, który zmienił system naliczania opłat za wywóz śmieci z terenów ROD.

Dla nieruchomości, zajmowanych przez ogrody działkowe ma obowiązywać roczna zryczałtowana stawka wywozu śmieci. Stawkę tą ma przyjąć każda gmina, która objęła nowymi zasadami wywozu śmieci nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne. Ryczałtowa stawka ma być określona w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie lub stosownej uchwale i wyliczona jako iloczyn średniej ilości odpadów powstających na nieruchomości, wyrażonej w liczbie pojemników oraz stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W praktyce zarządy ROD nie będą już mogły same określać ilości odpadów wytwarzanych na terenie ROD. Normą będzie, że będą to dokonywały gminy. Zarządy ROD będą miały tylko obowiązek złożenia deklaracji i określenia w niej, czy śmieci będą segregowane czy też nie - co wyłącznie będzie warunkowało wysokość opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD.

Pełna treść komunikatu: Komunikat Krajowej Rady PZD w sprawie zmian w systemie opłat za wywóz śmieci z terenów ROD