Sukces Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni

0405.2015

W ostatnim czasie Kolegium Prezesów Zarządów ROD w Gdyni podejmowało działanie ukierunkowane na zmianę zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Gdyni z kontekście istniejących rodzinnych ogrodów działkowych.

Skutkiem podjętych działań jest uchwała Rady Miasta Nr VII/84/15 z dnia 25 marca 2015 w sprawie: aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni.

W uzasadnieniu uchwały czytamy między innymi:

"Z dokonanej analizy wynika, że Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni uchwalone w dniu 27 lutego 2008 roku przez Radę Miasta Gdyni uchwałą nr XVII/400/08, zmienione uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XXXVIII/799/14 z 15 stycznia 2014 r., zachowuje aktualność, jednak część zapisów Studium, mówiących o przekształceniach ogrodów działkowych, wywołała niepokój wśród działkowców, ponieważ zapisy te zostały zinterpretowane, jako zamiar likwidacji ogrodów. Procesy przekształceń ogrodów działkowych dotyczyły jak dotąd i nadal dotyczyć będą jedynie obszarów, na których nastąpiła faktyczna zmiana ich charakteru lub w sytuacji istotnego ograniczenia ich dotychczasowej funkcji. Do czasu wykorzystywania ogrodów przez działkowców zgodnie z ich przeznaczeniem, w formie zielonych terenów rekreacyjnych, brak jest uzasadnienia dla takich przekształceń. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gdyni, na mocy uchwały nr XLI/846/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 marca 2014 r., jest w trakcie procedury zmiany - uzasadniona jest weryfikacja zapisów Studium dotyczących kierunków polityki przestrzennej w zakresie zielonych terenów otwartych i ogrodów działkowych, tak aby nie budzić wątpliwości co do intencji władz miasta."

Pełna treść uchwały dostępna jest pod poniższym linkiem:

Uchwała Rady Miasta Nr VII/84/15 z dnia 25 marca 2015 r.

Przewodniczący Kolegium Prezesów

Leonard Niewiński